hello world!

HOTELOVÁ AKADÉMIA

ktorá ťa dovedie do vysnívaného hotela

5-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Absolvent nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

Bude schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.

Žiaci hotelovej akadémie majú možnosť zúčastniť
sa zahraničných stáží v Nemecku alebo na Cypre.

Počas štúdia nadobudnú žiaci vedomosti z cestovného ruchu, z administratívy a korešpondencie, hotelového manažmentu, účtovníctva, marketingu, ekonomiky a takisto počítačové zručnosti.

Získajú zručnosť v technike obsluhy, osvoja si technológiu prípravy pokrmov v tradičných aj moderných trendov gastronómie. Môžu získať certifikáty v barmanstve, baristike a someliérstve s medzinárodnou platnosťou.
Pri úspešnom zvládnutí praktickej maturity žiaci dostávajú certifikáty z účtovného programu OMEGA, hotelierskeho programu HOREC a reštauračného programu BlueGastro.

Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich  moderných školských zariadeniach Čierny Orol, Mladosť. 

Prázdninovú prax žiaci absolvujú v modernom hoteli Kaskády na Sliači.

Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA