hello world!

PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

2-ročné nadstavbové štúdium

Umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov rôznych učebných odborov. 

Štúdium je zamerané na získanie podnikateľských a manažérskych zručností pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu, pri zabezpečovaní chodu prevádzok, obchodu a poskytovania služieb, pri vykonávaní administratívnych prác a účtovnej evidencie.

Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich zariadeniach.

Žiaci nadobudnú vedomosti z účtovníctva, marketingu, ekonomiky, manažmentu, zo základov podnikania, z manažmentu osobných financií, z administratívy a korešpondencie, získajú zručnosti v tvorbe podnikateľského plánu, aplikovania ekonomických vedomostí do praxe.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA