hello world!

SPOLOČNÉ STRAVOVANIE

2-ročné nadstavbové štúdium

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník, servírka, barman, barista, somelier, vedúci závodu spoločného stravovania, majster odbornej výchovy, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich 
moderných školských zariadeniach Čierny Orol.

Absolvent zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach.

Žiaci nadobudnú vedomosti účtovníctva, marketingu, ekonomiky, manažmentu, z psychológie, právnej náuky, cestovného ruchu, z techniky prevádzky, získajú zručnosti v technológii prípravy pokrmov od tradičnej až po modernú gastronómiu, v technike obsluhy, komunikácií so zákazníkom.
Rozhodni sa pre štúdium s jasnou budúcnosťou.
Kontakt
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: info@sosos.sk
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA